znak-ukrajina.png

Akce 2013

Myroslav Dočynec

Prezentace sborníku České vědomí Bělarusi

Dne 2.12.2013 se v KVH uskutečnila prezentace sborníku České vědomí Bělarusi-Чэшскае усведамленне Беларусi, který byl vydaný k 15. mezinárodnímu sjezdu slavistů, jenž se konal v srpnu tohoto roku v Minsku. Jde o unikátní publikaci (mj. poprvé zde knižně vychází stať J. Maksymjuka o jazyce Podleských Bělorusů v podlaštině) mapující česko-běloruskou vzájemnost, sahající až do 16. století k jednomu z největších Bělorusů všech dob, F. Skarynovi, který právě v Praze přeložil Bibli do svého rodného jazyka. Večer se konal za účasti význačných českých a běloruských hostů.

Autorka textu: Věra Lendělová

Editoři publikace J. Marvan a V. Lendělová

Přednáška Mychajla Fesenka

Dne 25.11. v 18:00 se na půdě FF UK konala přednáška Mychajla Fesenka On-line zdroje češtiny a ukrajinštiny. Aktuální stav. M. Fesenko ve svém vystoupení poukázal na vlastnosti internetu jako informačního média, zabýval se rozdíly v přístupech odborníků k jazykové kultuře na Ukrajině a v České republice a následně analyzoval a předvedl funkčnost jednotlivých stránek. V průběhu přednášky byla promítána powerponitová prezentace.


Taňa Maljarčuk v Praze 9.10. 2013

Čtení Tani Maljarčuk v Praze, které proběhlo 9. října 2013 v Galerii Monmartre, přilákalo několik desítek posluchačů z řad české laické a akademické veřejnosti, ale také ukrajinské komunity v Praze. Taňa Maljarčuk, která do Prahy přijela z Vídně, přečetla povídky, již dříve přeložené do češtiny a vydané v Česku: Já a moje posvátná kráva (Expres Ukrajina. Antologie ukrajinské povídky. Kniha Zlín 2008. Ed. Rita Kindlerová. Přel Michal Vynohradnyk) a Zamagurka (čas. Aluze 1/2012. Přel. Hana Mrázková). Kromě toho mladá prozaička zodpověděla na dotazy přítomných posluchačů a během svého krátkého pobytu poskytla rozhovor pro ukrajinskou redakci Rádia Svoboda.
Taňa Maljarčuk pochází z Ivano-Frankivsku. Sedm let žila v Kyjevě, pracovala v televizi na 5. kanálu, následně také v pořadu zabývajícím se investigativní žurnalistikou na státní televizi. Od roku 2011 žije a tvoří ve Vídni. Vydala pět sbírek krátké prózy a jeden román Біографія випадкового чуда (Biografie náhodného zázraku, 2012). Fragmenty tvorby a ucelená knižní vydání vyšly polsky, německy, anglicky, bělorusky, slovensky a jinými jazyky.
Setkaní s Taňou Maljarčuk uspořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů.

Autor textu: Alexej Sevruk


Jáchym Topol představuje Taňu Maljarčuk

Přednáška profesora Volodymyra Serhijčuka 15.7. 2013

Dne 15.7. 2013 se uskutečnila přednáška akademika AV VŠ Ukrajiny, doktora historických věd, prof. Volodymyra Serhijčuka Ukrajinské diaspory ve světe: historie a současnost, kterou uspořádala Česká asociace Ukrajinistů a Ústav východoevropských studií spolu se Svazem Ukrajinců Bohemie. Prof. Serhijčuk zajímavou formou přednášel o historii ukrajinských migračních procesů od období Kyjevské Rusi až po současný stav ukrajinských diaspor ve světě. Jako přední odborník na problematiku ukrajinského kozáctva přednesl originální myšlenku o vzniku tohoto historického fenoménu v souvislosti s migračními procesy ekonomického a politického charakteru na území Ukrajiny ve 14. a 15. století. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých pojmů, např. „zelený klín“, „šedý klín“, týkající se migračních pohybů Ukrajinců v carském Rusku. Prof. Serhijčuk zmínil i problémy související s novodobou historií, např. volyňskou otázku. Po ukončení přednášky věnoval Ústavu východoevropských studií 17 svých publikací a srdečně poděkoval za pozvání vystoupit na půdě Karlovy Univerzity.

Autorka textu: Hanna Velyčko

Volodymyr Serhijčuk

Literární U-krajinou

Dne 17.6. 2013 se ve spolupráci s Českým centem Praha a Ústavem východoevropských studií konal večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989. Program zahájila Věra Lendělová úvodem o vývoji ukrajinského jazyka a úvahami o jazyce obecně. Následující příspěvek Alexeje Sevruka přítomné seznámil s charakterem současného literárního procesu na Ukrajině. Jekaterina Gazukina navázala krátkým zhodnocením tendencí v překládání ukrajinské literatury do češtiny, Alexandra Stelibská doplnila tento přehled o srovnání se situací v Polsku. Následně byly v krátkosti představeny antologie ukrajinské literatury (Expres Ukrajina, Pomsta Oleksy Dovbuše – R. Kindlerová; Ukrajina, davaj, Ukrajina! – T. Chlaňová) a posluchači měli možnost vyslechnout krátké příspěvky o autorech, jimž u nás vyšla samostatná díla (Oksana Zabužko (R. Kindlerová), Jurij Andruchovyč (A. Sevruk), Taras Prochasko (A. Stelibská a J. Gazukina), Petro Miďanka (V. Lendělová), Jurij Vynnyčuk (R. Kindlerová), Natalka Sňadanko (R. Kindlerová), Serhij Žadan (M. Tomek), Bohdan Ihor Antonyč (Š. Aligerová)). Pražskou školu ukrajinských básníků představila profesorka Alena Morávková. Na závěr Petra Grycová pro doplnění uvedla informace o časopiseckých překladech, překladech ukrajinské literatury na internetu a jiných projektech propagujících ukrajinskou literaturu u nás (Putování ukrajinskou literární krajinou, Vzpoura generace). Paralelně byla promítána prezentace doplňující výklad (v případě zájmu je k dispozici). Vybrané tituly ukrajinské literatury přeložené do češtiny bylo na závěr možné zakoupit.


Vystupující

Přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D.

Přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Hyppolit Olgerd Boczkowski v česko-ukrajinských vztazích.

V úterý 21. května se na půdě FF UK uskutečnila přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Tématem jeho vystoupení byl život Hyppolita Olgerda Boczkowského (1885-1939). Tento novinář a vysokoškolský pedagog byl v pražském prostředí výjimečnou postavou: jako Polák, narozený v ruské části Ukrajiny, který se ztotožňoval s ukrajinským národním hnutím, stál na pomezí různých národních kultur a tradic. Boczkowski musel Rusko opustit po roce 1905 kvůli své účasti v revolučním hnutí. Brzy poté, co se usadil v Praze, kde strávil celý zbytek svého života, začal přispívat do českých novin i odborných časopisů, především do Slovanského přehledu. Aktivně seznamoval českou veřejnost s problematikou nejen ukrajinskou, ale například i finskou; projevoval dlouhodobý zájem o otázky utváření a existence nestátních národů. V období existence UNR aktivně spolupracoval s její diplomatickou misí v Praze na vydávání popularizačních brožur o ukrajinské problematice. V meziválečném období se věnoval práci pedagoga na Ukrajinské hospodářské akademii v Poděbradech, kde přednášel sociologii, a intenzivní novinářské práci, především pro ukrajinské emigrantské tiskoviny. Jeho dobrá znalost českého prostředí měla nemalý význam v boji za udržení této významné vzdělávací instituce. Pan Zilynskyj zdůraznil mimořádnou úlohu, kterou Boczkowski sehrál ve snaze Ukrajinců informovat českou veřejnost o katastrofálním hladomoru na Ukrajině v roce 1933. Ve třicátých letech vytvořil také své stěžejní dílo Vstup do naciolohiji (Úvod do naciologie), kde se věnoval sociologickým otázkám, spojeným se vznikem národů. Této komplexní práci se však bohužel ve své době nedostalo náležité reflexe, ačkoliv byla dokonce přeložena do němčiny. Jak podotkl přednášející, mnohé z Boczkowského aktivit přesahovaly absorbční schopnost prostředí ukrajinské emigrace, pro něž byly především určeny.

Přednáška byla hojně navštívena studenty i veřejností. Životopisná studie, kterou Bohdan Zilynskyj napsal na základě pramenů především z pražských a lvovských archivů, má zanedlouho vyjít v knižní podobě.

Autor textu: Miroslav Tomek

Bohdan Zilynskyj

Autorský večer Viktora Melnyka

9. května 2013 v 18 hodin se v Café Kafíčko konal autorský večer ukrajinského básníka, prozaika, literárního kritika a žurnalisty Viktora Melnyka.

Sbírky Viktora Melnyka

Setkání s I. Dračem, R. Radyševským, M. Žulynským a M. Mušinkou

Dne 25.3.2013 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo setkání s význačnými hosty z Ukrajiny, vynikajícím ukrajinským básníkem a výrazným představitelem společensko–politického života Ivanem Dračem; s ředitelem Institutu literatury T. Ševčenka UAV Mykolou Žulynským a  vynikajícím polonistou, profesorem a členem-korespondentem UAV Rostyslavem Radyševským. Tuto trojici uzavíral známý etnolog a folklorista Slovenska, profesor Mykola Mušinka z Prešovské univerzity. Setkání se účastnila i řada stávajících ukrajinistů i absolventů pražské ukrajinistiky, kteří po zcela neformálním a velmi emočním projevu zejména I. Drače (velmi osobitě přednesl některé své básně) a R. Radyševského (který mj. rovněž recitoval básně O. Olese) zadali všem hostům otázky týkající se současného stavu ukrajinské literatury, stavu zanedbaných pohřebních míst Ukrajinců žijících na našem území v meziválečném období 20. století apod. Všichni pozvaní zahraniční hosté zároveň apelovali na mladou generaci ukrajinistů s tím, aby se zapojovali do česko-ukrajinských badatelských projektů, neboť pražské archivy uchovávají celou řadu jedinečných a zatím nepublikovaných materiálů týkajících se ukrajinské emigrace.

Autorka textu: Věra Lendělová

M. Mušinka, R. Radyševskyj, I. Drač, M. Žulynskyj

Prezentace knihy českého prozaika Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu H. Velyčko

Prezentace knihy českého prozaika Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko (Ми ще тут, nakladatelství Astroljabia, Lvov) – 27.2.2013

27.2. 2013 se v Domě národnostních menšin konala prezentace sbírky povídek Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko Ми ще тут. Tato akce byla uspořádána skupinou ukrajinských aktivistů ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů a Ukrajinskou iniciativou. Během prezentace uvedla překladatelka zajímavé povídání o životě a díle autora, které probíhalo formou čtení ukrajinských překladů jeho povídek a promítáním záběrů dokumentárního filmu Jan Balabán svými vlastními slovy. Četba každé povídky byla uskutečněna s paralelním promítáním českého textu originálu. Na konci speciální host této prezentace - Rita Kindlerová – informovala o historii vzniku knížky Balabánových povídek v ukrajinštině, která se realizovala díky první překladatelské soutěži určené mladým ukrajinským bohemistům. Vítězem soutěže se v roce 2011 stala Hanna Velyčko. Rita Kindlerová uvedla i aktuální podmínky letošní překladatelské soutěže.

Autorka textu: Hanna Velyčko


Hanna Velyčko - Čtení překladu

Copyright © Česká asociace ukrajinistů, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ukrajiniste.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16196/676/676a DRP  created by B.P&Co. /116